MBB : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Mua

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: MBB
Ngày phát hành: 31/10/2019

Sử dụng phương pháp chiết khấu lợi nhuận thặng dư (Residual income), chúng tôi cho rằng mức giá hợp lý đối với cổ phiếu MBB là 34,200 VNĐ/CP, qua đó đưa ra khuyến nghị : Mua đối với cổ phiếu MBB, upside là 49.7%