LHG : Khuyến nghị MUA với giá hợp lý 90,000 đồng/cp

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: LHG
Ngày phát hành: 18/11/2021

Định giá: PHS sử dụng RNAV để định giá cổ phiếu và chúng tôi vẫn duy trì mức giá hợp lý của công ty là 90,000 VND/cổ phiếu. Do đó, PHS đưa ra khuyến nghị MUA cho cổ phiếu này. PHS đưa những dự án có thời gian hoàn thành và mở bán dự kiến trong năm 2022 và 2023 vào trong định giá. Những dự án có thời gian hoàn thành dự kiến trong năm 2024 không được PHS đưa vào định giá.