MBB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 33,800 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: MBB
Ngày phát hành: 06/10/2022
Chúng tôi dự phóng tăng trưởng tín dụng năm 2022 của MBB đạt 20.3%YTD, nhờ (1) Chất lượng tài sản tốt; (2) Nhận chuyển nhượng bắt buộc 1 TCTD. Nền kinh tế Việt Nam được World Bank dự báo tăng trưởng 6.7% trong năm 2023. Qua đó, chúng tôi dự phóng tăng trưởng tín dụng năm 2023 của MBB đạt 18.4%YTD. Do áp lực gia tăng lãi suất huy động trong khi lãi suất cho vay được khuyến khích giữ ổn định, chúng tôi ước tính NIM của MBB đạt 5.34% vào năm 2022, tăng 18 bps so với cuối năm 2021. Chúng tôi cho rằng xu hướng tăng lãi suất sẽ tiếp tục trong năm 2023, dù vậy, chúng tôi ước tính NIM của MBB sẽ cải thiện 4 bps so với cuối năm 2022 lên 5.38% nhờ (1) Tỷ lệ CASA vượt trội; (2) Được hỗ trợ nguồn vốn giá rẻ để cho vay Ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc; (3) danh mục trái phiếu doanh nghiệp góp phần mở rộng NIM, nhưng cũng mang lại cho MBB nhiều rủi ro; (4) LDR mở rộng. Sử dụng phương pháp định giá chiết khấu thu nhập thặng dư (Residual Income) và P/B, chúng tôi xác định giá trị hợp lý đối với mỗi cổ phiếu MBB là 33,800VNĐ/CP. Khuyến nghị: Mua đối với cổ phiếu này.