PVS : Báo cáo KQKD - Khuyến nghị Mua

Nguồn báo cáo: VIETCAP
Doanh nghiệp liên quan: PVS
Ngày phát hành: 22/01/2020
Trong khi cho rằng không có thay đổi đáng kể nào cho dự phóng LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi năm 2020, chúng tôi có khả năng điều chỉnh tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2020 dựa trên khả năng hoàn nhập dự phòng liên quan đến FPSO Lam Sơn cao hơn, dù cần thêm đánh giá chi tiết.