HSG: Khuyến nghị với giá mục tiêu 18,900 đồng/cổ phiếu.

Nguồn báo cáo: MAS
Doanh nghiệp liên quan: HSG
Ngày phát hành: 20/07/2022

Trong 1H22, HSG ghi nhận doanh thu tăng mạnh, đạt 29,708 tỷ (+48.3% CK) nhờ giá HRC duy trì ở mức trên USD800/tấn giai đoạn T9/2021-T3/2022. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng lại đi ngược chiều khi chỉ đạt 872 tỷ đồng (-47.8% CK) do hàng tồn của HSG hầu hết mua vào giai đoạn giá HRC ở mức trên USD800/tấn. So với kế hoạch đưa ra trong ĐHCĐ, HSG đã đạt lần lượt đạt 64.5% và 43% về doanh thu và lợi nhuận ròng.