VTP: QUAY LẠI ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Nguồn báo cáo: VDS
Doanh nghiệp liên quan: VTP
Ngày phát hành: 23/12/2020

Mảng kinh doanh cốt lõi (CCDV) của VTP gặp khó bởi tác động của dịch bệnh

Quý IV hoạt động kinh doanh của VTP trở lại bình thường.