Báo cáo cập nhật cổ phiếu MBB

Nguồn báo cáo: MAS
Doanh nghiệp liên quan: MBB
Ngày phát hành: 28/10/2020

Mức giá hợp lý là 18.400 đồng, tương ứng với mức định giá P/B là 1,05x Do yêu cầu gia tăng lớp vốn đệm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vốn, mức ROE trung bình 5 năm tới được MIRAE kỳ vọng là 15,8%, tương đương với mức bình quân của giai đoạn 5 năm trước đó 2016-2020.