Báo cáo cập nhật GAS - Khuyến nghị NẮM GIỮ

Nguồn báo cáo: ACBS
Doanh nghiệp liên quan: GAS
Ngày phát hành: 22/10/2019

Do đó, cùng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh mạnh mẽ, chúng tôi duy trì khuyến nghị NẮM GIỮ với giá mục tiêu 2019 là VND105,200.