HPG: Khuyến nghị NẮM GIỮ

Nguồn báo cáo: KIS
Doanh nghiệp liên quan: HPG
Ngày phát hành: 17/10/2022
- Những trở ngại trong ngành vẫn chưa mờ đi rõ ràng và do đó, chúng tôi duy trì đánh giá NẮM GIỮ.