STK: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 41,600 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VDS
Doanh nghiệp liên quan: STK
Ngày phát hành: 18/10/2022
Chúng tôi cho rằng trước mắt STK vẫn sẽ chịu ảnh hưởng bởi khó khăn chung của ngành dệt may trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, trong dài hạn, chúng tôi nhận thấy tiềm năng của doanh nghiệp nhờ (1) vị thế đầu nguồn với lợi thế cạnh tranh về chất lượng sợi, (2) hưởng lợi từ xu hướng ngành dệt may trong tương lai với mục tiêu hướng tới các loại sợi có tỷ suất lợi nhuận cao đi cùng kế hoạch mở rộng công suất. Chúng tôi dự phóng doanh thu và LNST tăng trưởng với tốc độ CAGR là 18,3%/năm và 19,9%/năm cho giai đoạn 2022-2026. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của STK là 41.600 đồng/cổ phiếu cho tầm nhìn một năm, tương đương mức sinh lời kỳ vọng 22% dựa trên giá đóng cửa ngày 18/10/2022, bao gồm mức cổ tức 1.000 đồng/cổ phiếu. Do đó, chúng tôi khuyến nghị MUA với STK.