BMP: Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 72,159 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BVS
Doanh nghiệp liên quan: BMP
Ngày phát hành: 18/10/2022
BVSC giảm nhẹ 1,8 % giá mục tiêu theo DCF là 72.159 đồng/cổ phiếu (so với mức 73.483 đồng/cổ phiếu trước đây), chủ yếu do sử dụng WACC cao hơn (do lãi suất phi rủi ro và phần bù rủi ro vốn chủ sở hữu cao hơn), bù đắp cho việc nâng dự báo KQKD của BVSC. Duy trì khuyến nghị Outperform. BVSC ưa thích BMP nhờ: (i) triển vọng lợi nhuận tốt, chủ yếu nhờ giá nguyên liệu đầu vào hạ nhiệt; và (ii) chủ đề đầu tư phòng thủ, với vị thế dẫn đầu thị trường trong nước, vị thế tài chính vững mạnh và suất cổ tức hấp dẫn. Trong dài hạn, BMP vẫn là bên hưởng lợi chính từ sự hợp nhất ngành đang diễn ra và việc tăng cường đầu tư công ở Việt Nam.