GAS: Khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 143.100 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VNDS
Doanh nghiệp liên quan: GAS
Ngày phát hành: 04/05/2022
Doanh thu (DT) Q1/22 tăng 51,9% svck đạt 26.689 tỷ đồng nhờ giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh và sản lượng tiêu thụ LPG tăng 19% svck đạt 563.000 tấn, trong khi sản lượng tiêu thụ khí khô đi ngang so với cùng kỳ ở mức ~2 tỷ m3. Biên LN gộp Q1/22 tăng 0,6 điểm % lên 19,2% nhờ đóng góp cao hơn của mảng khí khô so với Q1/21. Trong khi đó, thu nhập thuần từ hoạt động tài chính giảm 23,1% svck xuống 159 tỷ đồng trong Q1/22 do GAS tăng nợ vay (+2 lần svck) để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng năng lượng trọng điểm của công ty. Kết quả, GAS ghi nhận LN ròng Q1/22 tăng trưởng 68,9% svck lên 3.429 tỷ đồng, hoàn thành 29,8% dự báo cả năm của chúng tôi.