TNG : Khuyến nghị MUA với giá hợp lý 42,700 đồng/cp

Nguồn báo cáo: FNS
Doanh nghiệp liên quan: TNG
Ngày phát hành: 04/01/2022

FNS ước tính doanh thu thuần của cả năm 2021 của TNG sẽ vào khoảng 5,450 tỷ, LNST sẽ vào khoảng 250 tỷ. Đối với năm 2022, ước tính EPS của TNG là ~2,966 đồng sau khi nhà máy Võ Nhai giai đoạn 2 đi vào hoạt động và lượng đơn hàng dồi dào vẫn tiếp diễn như trong năm 2021, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của TNG vẫn được duy trì ở mức lần lượt là 23.4% và 27.7%.