PC1 : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Mua mạnh

Nguồn báo cáo: BSC
Doanh nghiệp liên quan: PC1
Ngày phát hành: 02/10/2019
Dựa trên phương pháp định giá tổng từng phần, chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA MẠNH với giá mục tiêu cho PC1 trong năm 2021 là 29,100 đ/cp, tương đương với upside 45.9% so với giá đóng cửa ngày 11/10/2019.