BMP : Báo cáo lần đầu - Khuyến nghị [Mua +47,5%]

Nguồn báo cáo: VIETCAP
Doanh nghiệp liên quan: BMP
Ngày phát hành: 05/06/2019
Chúng tôi đưa ra báo cáo lần đầu dành cho CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) với khuyến nghị MUA và giá mục tiêu 59.200VND/cổ phiếu, tổng mức sinh lời 47,5%, bao gồm lợi suất cổ tức 4,8%.