VCG: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2023

Nguồn báo cáo: ABS
Doanh nghiệp liên quan: VCG
Ngày phát hành: 14/04/2023
Theo kế hoạch của VCG, LNST năm 2023 dự kiến là 860 tỷ đồng. Theo đó, chúng tôi ước tính EPS của công ty trong năm 2023 là 1.770 đồng/cổ phiếu, tương đương P/E 2023F 11,24x ở giá hiện tại. ABS cho rằng kế hoạch kinh doanh năm 2023 mà VCG đưa ra tương đối thận trọng và chúng tôi đánh giá khả năng đạt được kế hoạch trên là có tính khả thi