Báo cáo cập nhật HDG - OUTPERFORM

Nguồn báo cáo: BVS
Doanh nghiệp liên quan: HDG
Ngày phát hành: 15/04/2020

Do đó, chúng tôi vẫn duy trì khuyến nghị OUTPERFORM cho HDG với giá mục tiêu là 32.000 đồng/cp cho mục tiêu đầu tư dài hạn. Rủi ro: dịch Covid 19 kéo dài làm cho hoạt động kinh tế bị đình trễ đến cuối năm dẫn đến sự suy thoái kéo dài trong nhiều năm.