BMP : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị [Mua +53.1%]

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: BMP
Ngày phát hành: 09/01/2019
Do đó chúng tôi cũng đưa ra khuyến nghị : Mua đối cổ phiếu BMP với upside tiềm năng là 53.1%