TCB – Cập nhật 1Q21 [MUA +27.5%] Khẳng định lợi thế CASA

Nguồn báo cáo: KIS
Doanh nghiệp liên quan: TCB
Ngày phát hành: 05/05/2021

Lợi nhuận ròng năm 2021F được nâng 30% lên 18.4 nghìn tỷ đồng do điều chỉnh NIM cao hơn từ báo cáo trước. Chúng tôi tái khẳng định khuyến nghị MUA và điều chỉnh giá mục tiêu tăng thêm 17% lên 50,400 đồng. Chúng tôi tin rằng với tư duy tiên phong trong lĩnh vực tài chính sẽ giúp TCB đi nhanh hơn và duy trì mức ROE khoảng 19-20% mặc dù hệ số vốn chủ sở hữu thấp hơn so với các công ty cùng ngành.