BCG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 29,200 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: YSVN
Doanh nghiệp liên quan: BCG
Ngày phát hành: 22/05/2022

Doanh thu thuần đạt 1,253 tỷ đồng, tăng trưởng +98% YoY và LNST đạt 522 tỷ đồng, tăng +221% YoY, tương ứng với 21% dự phóng doanh thu và 33% dự phóng LNST của chúng tôi (hoàn thành 17% kế hoạch doanh thu và 24% kế hoạch lợi nhuận). Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận được thúc đẩy bởi tăng trưởng của mảng BĐS, năng lượng và xây lắp, bên cạnh nguồn thu từ hoạt động đầu tư trái phiếu/cổ phiếu và lãi phải thu từ các hợp đồng hợp tác đầu tư tăng trưởng mạnh mẽ. Ngoài ra, Bảo hiểm AAA cũng bắt đầu đóng góp doanh thu cho BCG kể từ Q1/2022