BID: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 53,800 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MBS
Doanh nghiệp liên quan: BID
Ngày phát hành: 21/05/2024
LN ròng Q1/24 tăng nhẹ 6% svck, nhờ thu nhập ngoài lãi tăng 9% svck và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 21% svck. ▪ Chúng tôi dự báo LNST 2024-2025 tăng trung bình 15%/năm khi tín dụng tăng 14%-11% và NIM cải thiện (+2 điểm cơ bản) trong 2024-2025. ▪ Chúng tôi khuyến nghị TRUNG LẬP với mức giá mục tiêu 53,800 đồng/cổ phiếu, do (1) điều chỉnh tăng LNST 2024 giảm 7% sv dự báo gần nhất; (2) giá trị sổ sách được dùng ở thời điểm cuối 2024 thay vì trung bình 23-24 trước đó