GAS: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 111,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: GAS
Ngày phát hành: 16/08/2023
Sử dụng phương pháp DCF và P/E, chúng tôi ước tính giá trị hợp lý là 111,000 đồng/cổ phiếu. Do đó, chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA với mức tăng giá tiềm năng là 11%. Định giá của chúng tôi không bao gồm các dự án Lô B - Ô Môn, Cá Voi Xanh và LNG Sơn Mỹ giai đoạn 2 do sự không chắc chắn, điều kiện không thuận lợi và thiếu thông tin cần thiết trong giai đoạn định giá.