Nguyễn Anh Đức


Nguyễn Anh Đức
  • Họ tên : Nguyễn Anh Đức
  • Năm sinh : 01/10/1978
  • Số CMND : 038078001806

Quá trình làm việc:
  • Từ ngày 05 tháng 11 năm 2019 đến ngày 28 tháng 04 năm 2021 : Phó Tổng GĐ Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin

Chức vụ hiện tại