Thu nhập ròng

Thu nhập ròng (NI) được tính bằng doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí hoạt động, khấu hao, lãi vay, thuế và các chi phí khác. NI là một chỉ số đánh giá phần doanh thu vượt ngoài chi phí của một tổ chức. NI được thể hiện trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và là một chỉ số đo lường khả năng sinh lời của một công ty.

Thu nhập ròng (NI) được tính bằng doanh thu trừ chi phí, lãi vay và thuế.

- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (earnings per share) được tính bằng NI.

Các nhà đầu tư nên xem xét thành phần để tính NI vì chi phí có thể bị ẩn trong phương pháp kế toán hoặc doanh thu có thể bị thổi phồng cao hơn thực tế.

- Thuật ngữ thu nhập ròng cũng được dùng để chỉ thu nhập trước thuế của một cá nhân sau khi trừ đi các khoản khấu trừ và thuế khác trong tổng thu nhập.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.