PLX : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Mua

Nguồn báo cáo: MBS
Doanh nghiệp liên quan: PLX
Ngày phát hành: 31/12/2019
Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu PLX với giá mục tiêu 12 tháng tới ở mức 65.000 đồng dựa trên những đánh giá tình hình hoạt động của PLX, thế mạnh và nhu cầu thị trường trong những năm tới