EIB: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 18,100 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MBS
Doanh nghiệp liên quan: EIB
Ngày phát hành: 06/07/2024
LN ròng tăng trưởng lần lượt 11.3%/15.4% svck nhờ tín dụng tăng 9.9%/9.8% và NIM cải thiện 22 đcb/19 đcb trong 2024-25. ▪ Chất lượng tài sản suy giảm trong 2024 do nợ xấu tăng cao. ▪ Chúng tôi khuyến nghị Trung lập với giá mục tiêu 18,100 đồng/cp.