HVN : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị NEUTRAL

Nguồn báo cáo: BVS
Doanh nghiệp liên quan: HVN
Ngày phát hành: 19/03/2019
Ngoài ra, mức giá hợp lý của HVN dựa trên ước tính từ các yếu tố cơ bản ở mức 44.828 VNĐ/cổ phần. Do đó chúng tôi duy trì khuyến nghị NEUTRAL đối với cổ phiếu HVN.