Khuyến nghị trung lập dành cho HVN với mức giá mục tiêu 30.000 đồng/CP

Nguồn báo cáo: BVS
Doanh nghiệp liên quan: HVN
Ngày phát hành: 14/05/2020

Chúng tôi ước tính doanh thu thuần 2020 của CTCP Tổng công ty hàng không Việt Nam (HVN) đạt 61.125 tỷ đồng (giảm 38,31% so với năm ngoái). Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự báo giảm 55,7%, đạt 1.009 tỷ đồng.

Dựa trên hai phương pháp P/E và EV/EBITDAR, chúng tôi đưa ra mức giá hợp lý của HVN dựa trên ước tính từ các yếu tố cơ bản ở mức 30.000 đồng/cổ phần. Do đó chúng tôi duy trì khuyến nghị NEUTRAL đối với cổ phiếu HVN.