Báo cáo cập nhật HVN - GIỮ

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: HVN
Ngày phát hành: 16/03/2020

Bằng phương pháp EBITDAR, trong đó, đánh giá lại tác động của dịch cúm Covid-19, chúng tôi ước tính thận trọng giá trị hợp lý của HVN là 21,300 VND/cổ phiếu, ở mức tương đương với EV/EBITDAR 5.1. Do đó, khuyến nghị GIỮ đối với cổ phiếu này.