ORS: Khuyến nghị với giá mục tiêu 11,900 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: DSC
Doanh nghiệp liên quan: ORS
Ngày phát hành: 21/10/2022
Năm 2022, DSC ước tính doanh thu và lợi nhuận của ORS đạt lần lượt 2.300 tỷ (+70% YoY) và 300 tỷ (+45% YoY), BVPS 2022 là 8.700 VND/cp, tương đương P/B fw là 1,1x lần, giá mục tiêu của ORS 2022 là 11.900 VNĐ/cp, upside 23% so với giá đóng cửa ngày 19/10/2022 là 9.630 VND/cp.