Phan Công Thành


Phan Công Thành
  • Họ tên : Phan Công Thành

Quá trình làm việc:
  • Từ ngày 25 tháng 12 năm 2019 đến ngày 28 tháng 04 năm 2021 : Phó Tổng GĐ Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP

Chức vụ hiện tại